اسکلت بیرونیWalkON Suit دارنده مدال برنز رقابتCybathlon 11:55