نظر بهترین جراح بینی تهران، مشکل تنفسی بعد از عمل 1:02