خندوانه، 13 شهریور 94، پشت صحنه اجرای رضا شفیعی جم 4:03