یک توله یوزپلنگ لحظاتی در سایت کوشکی گرفتار شد 1:14