تحلیل دینامیکی غیر خطی کامل... با زبان FORTRAN 1:33