آمادگی اسکندانی ها برای نبرد مهمانی جوادی(خانه ما پلاس) 1:26