رئیس سازمان بسیج مستضعفین سوار بر قایق بازدید از کانال مرکزی ملت گمیشان 1:06