گزیده ای از بیانات حضرت امام در خصوص حقوق شهر وندی 7:06