کارگاه آموزشی نشانه شناسی در شهر- قسمت سوم 1:11:04