ویدیویی از حضور گل محمدی در بین دانش آموزان محروم مشهد 1:32