مداحی عبدالحسین سلطانی در جلسه مجمع الذاکرین نایین

7:34