واکنش برخی از نماینده ها به آمار ارائه شده توسط رئیس جمهور 1:06