واکنش ترمیت و تولید آهن مذاب ( برای جوش آهن ) 1:00