کاسه و بشقاب مسی میناکاری شده اثر اسماعیلی قطر 14 سانتی متر

1:19