دومین تیزر رادیویی کباب غیاثی 1396 | گوینده: بیژن باقری 0:15