در حمل و نقل ریلی امکان سیر قطار با نقص فنی وجود ندارد 4:00