عدم حضور فرماندار و دیگر مسؤولین فرمانداری سروآباد در مراسمات مردمی 1:59