اتصال کیبورد به آردوینو و ارسال اطلاعات به نرم افزار #C 1:17