شعری ترکی از جوانی در کشور روسیّه در مدح رهبر انقلاب

3:39