آیت الله خزعلی: من بمیرم و روی کار آمدن هاشمی را نبینم! 3:21