برنامه تلویزیونی سنجش کنکوری ها در شبکه استانی ۹۴/۰۹/28 36:57