تست رک ضد زلزله - تست زلزله استاندارد IEC 61587-2

0:38