ناصر آل یاسین 6--معرفی تار گنجینه و شاهکار استاد یحیی 2:09