نشست سالیانه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) 1:14