برنامه پرواز کنکوری ها- شبکه 3/ پانزدهم مهرماه 30:06