یک شعر عالی درباره زندگی دانشجویی و کافور تو غذاشون کانال نیشابوریا 1:00