یا حسین - شعر از عارف بالله استاد عباس شهریاری سنگسری

6:09