مستند معلم (مستندی درباره تیپ فاطمیون در سوریه) 23:46