اگر هنوز شک دارید سودبانکها ربوی است این کلیپ را ببینید 3:30