دکتر عبدالرضا حافظی:"بعضی مدیران، ماشین چمن زنی هستند!"

0:47