جوک وطنزگویی و لطیفه از حسن ریوندی و اکبرنژاد 2:50