الزامات مدیریتی و شهری شهر مشهد در افق جهان اسلام 1:19:50