بخشی از مراسم تشییع پیکر استاد سلیم موذن زاده اردبیلی 1:09