کلیپ 6 آتلیه سیمایا. تبریک عید به عروس دامادهای عاشق 0:18