گزارش سخنرانی آیت اله مجتهد شبستری از اخبار شبکه سهند 1:50