حسین مویدی آیتم روتین - قهرمانی فوتبال نمایشی ایران 0:44