مصاحبه اعضاء محترم هیات مدیره انجمن و تعاونی با رادیو4 20:08