حضور گروه نسیم قدر و عوامل نماهنگ ارغوان در برنامه کوی 2:39