خندوانه، 12 شهریور 94، پشت صحنه آماده سازی کمدین ها 5:57