گفت و گوی امیر محمد گنجی مدیر عامل موفق مهرام با شبکه 15:36