آموزش اجرای درپوش ونت(لوله خروجی) بر روی آندوویلا 0:50