معجزه قدرت آب در دستگاه واترجت برش با آب ، برش واترجت 0:44