رشیدپور: پزشکانی که از کارتخوان استفاده نمی کنند دلیل این کار را شفاف بگویند!

1:46