پیش نمایش جلسه چهل و چهارم کنترل سیستمهای تاخیردار 10:02