مصاحبه پایگاه خبری پدوک با ریاست فدراسیون سوارکاری ۱ 25:00