توسعه میکروربات هایی که می توانند مانع از بیماری شوند 0:35