با این نصب ایزوگام دیگه زمستون خیالت راحته !!!!!!! ایزویار 1:13