تیم بکتوری، برنده جایزه 50 میلیون تومانی | پرابلم 4:07