#نرم افزارپخش مویرگی زرین|روش ارزشیابی موجودی کالادرپخش 8:20