مهم ترین مسائلی که باید در قرارداد اجاره رعایت شود. 5:32